Quina és la potestat disciplinària de l’empresa?

Article 101 Faltes i sancions dels treballadors La direcció de les empreses pot sancionar els incompliments laborals dels treballadors, d’acord amb la graduació de faltes i sancions que s’estableix en aquest Codi. Tota falta comesa per una persona treballadora s’ha de qualificar com a lleu, greu o molt greu, tenint en compte la importància, la […]

Com s’ha de fer una quitança?

Article 99. Quitança 1. Resolt el contracte, l’empresari ha d’oferir a la persona treballadora, el darrer dia de la relació contractual o com a màxim l’endemà, el pagament de tots els conceptes laborals i ho ha de reflectir en un document o quitança, estès per duplicat, que han de signar l’empresari i la persona treballadora. […]

En quines condicions poden treballar els menors d’edat a Andorra?

Per formalitzar el contracte de menors, cal omplir un document anomenat «Contracte de menors» facilitat pel Servei d’Inspecció de Treball. Aquest document, un cop omplert i adjuntant la documentació pertinent haurà de tornar-se a Inspecció de Treball que autoritzarà el contracte per les condicions de treball indicades. Article 21 Treball dels menors Sense excepció de […]

En el cas de que una empresa acomiadi a un treballador de manera indeguda, quines són les indemnitzacions que es poden reclamar judicialment?

Article 98. Indemnitzacions 1. L’acomiadament fet en forma indeguda, l’acomiadament improcedent i l’acomiadament injustificat comporten, en els contractes per durada indeterminada, una indemnització a la persona treballadora no inferior a 45 dies de salari per any de servei a l’empresa fins a un màxim de 30 mensualitats, que és fixada per la jurisdicció competent. En […]

Quins són els tipus de contracte de treball que preveu la Llei?

Article 12 Forma del contracte 1. El contracte de treball pot formalitzar-se de manera escrita o verbal. En cas que el contracte s’hagi formalitzat verbalment, qualsevol de les parts pot compel·lir l’altra a formalitzar-lo per escrit. 2. Els contractes que determina específicament aquest Codi i els altres que, per les característiques de la jornada laboral […]

Com es regula el contracte d’aprenentatge?

Per formalitzar el contracte d’aprenentatge, cal omplir un document anomenat «Contracte d’aprenentatge» facilitat pel Servei d’Inspecció de Treball. Article 25 Contracte d’aprenentatge S’entén per contracte d’aprenentatge el contracte mitjançant el qual l’empresari s’obliga a ensenyar de manera tècnica i pràctica un ofici o un treball a un menor d’edat o un major discapacitat, utilitzant a […]

Com s’ha d’acomiadar a un treballador sense que hi hagi causa justificada?

Article 90 Comiat no causal 1. Excepte en els supòsits exclosos per aquest Codi, en els contractes per temps indefinit l’empresa pot acomiadar la persona treballadora mitjançant un preavís comunicat amb una antelació d’un dia per mes treballat fins a un màxim de 90 dies i amb el pagament d’una compensació econòmica equivalent al salari […]

Per quins motius es pot acomiadar a un treballador de manera justificada?

ATENCIÓ: es recomana que per dur a terme un comiat per causes disciplinaries es consulti a un advocat. Article 93 Acomiadament per causes disciplinàries 1. L’empresa pot acomiadar la persona treballadora, sigui quina sigui la modalitat del contracte de treball, sense necessitat de preavís ni obligació de satisfer cap compensació econòmica, quan concorri una de […]