Reglament regulador de la concessió i la utilització del distintiu «Igualtat efectiva i conciliació de la vida laboral i la familiar a l’empresa»

Decret d’aprovació del Reglament regulador de la concessió i la utilització del distintiu “Igualtat efectiva i conciliació de la vida laboral i la familiar a l’empresa” Exposició de motius L’apartat 1 de l’article 6 de la Constitució disposa que totes les persones són iguals davant la llei i que ningú pot ser discriminat per raó […]

Departament de Treball

Els àmbits d’actuació del Departament de Treball se centren principalment en l’execució de la legislació laboral en matèria d’ocupació, les relacions laborals individuals i col·lectives, la seguretat i la salut en el treball, i en la planificació i l’execució de les polítiques i programes relacionats amb aquestes matèries, i l’organització dels tràmits i registres derivats […]