Reglament regulador dels tràmits administratius de registre, dipòsit i publicitat dels resultats del procés d’elecció dels delegats de personal

Decret d’aprovació del Reglament regulador dels tràmits administratius de registre, dipòsit i publicitat dels resultats del procés d’elecció de delegats de personal Exposició de motius La Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals, en el títol IV, capítol segon, regula el registre, el dipòsit i la publicitat dels resultats de les eleccions per a delegats de personal prop del Departament de Treball i la formalització de la documentació que requereix el procés. Aquest Reglament, d’acord amb les previsions legals, concreta les normes d’organització i de funcionament internes del Departament de Treball per fer-lo operatiu i assegurar que estigui en situació de complir eficaçment les funcions que li atorga la Llei. De conformitat amb les condicions que estableix la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals, el Reglament regula, amb detall, els tràmits i a l’annex incorpora els models de documents que cal emplenar, amb la finalitat de facilitar-ne la formalització i la tramització. Consegüentment, a proposta de la ministra de Salut, Benestar i Treball, el Govern, en la sessió del 23 de setembre del 2009, aprova aquest Decret amb el contingut següent: Article únic
S’aprova el Reglament regulador dels tràmits administratius de registre, dipòsit i publicitat dels resultats del procés d’elecció de delegats de personal, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament
regulador dels tràmits administratius de registre, dipòsit i publicitat dels resultats del procés d’elecció de delegats de personal

Títol I. Disposicions generals Article 1 Adscripció, objecte i finalitat Són competències del Departament de Treball fer el seguiment del procés electoral per a delegats de personal mitjançant l’obertura d’un expedient per a cada procés electoral que se li hagi comunicat; registrar els resultats electorals i garantir-ne la publicitat d’acord amb el que preveu el títol IV de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals. Article 2 Funcions del Departament de Treball Són funcions del Departament de Treball, d’acord amb el que estableix el títol IV, capítol segon, del Codi de relacions laborals, les següents: a) Registrar i fer el dipòsit i la publicitat de les comunicacions de promoció d’eleccions a delegats de personal. b) Expedir una còpia de la comunicació de promoció d’eleccions als promotors i a les organitzacions de treballadors que ho sol·licitin. c) Rebre l’original de l’acta de l’escrutini, juntament amb les paperetes de vots nuls o impugnats i l’acta de constitució de la mesa electoral. d) Publicar una còpia de l’acta de l’escrutini al tauler d’anuncis el dia hàbil següent a la presentació. e) Lliurar una còpia de l’acta d’escrutini a les organitzacions sindicals que la sol·licitin i fer-ne arribar una còpia a l’empresa indicant el termini d’impugnació. f) Mantenir en dipòsit les paperetes de vots nuls o impugnats fins que s’exhaureixin els terminis d’impugnació. g) Registrar els resultats electorals en el termini de 10 dies hàbils. h) Denegar el registre dels resultats electorals en el supòsit que falti la comunicació de la promoció d’eleccions. i) Requerir a la mesa electoral que, en el termini de 10 dies hàbils, esmeni l’error o els errors constatats i esmenables segons l’article 119 del Codi de relacions laborals. j) Dictar resolució denegatòria de registre dels resultats electorals si no s’ha esmenat l’error o els errors susceptibles d’esmena. k) Rebre la comunicació de les revocacions i les extincions del mandat dels delegats de personal i fer-ne publicitat. l) Rebre la comunicació del representant legal de l’empresa o dels delegats de personal quan desaparegui el centre de treball on s’haurien celebrat eleccions i on els mandats dels delegats continuen vigents. m) Emetre certificats sobre la capacitat representativa dels delegats de personal i sobre els resultats electorals a les organitzacions de treballadors que ho sol·licitin de conformitat amb el que preveu l’article 119 de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals.
Títol II. Promoció, inici, desenvolupament i resultats del procés electoral a delegats de personal Secció primera. Promoció d’eleccions sindicals Article 3 Procedència de la promoció d’eleccions 1. La promoció d’eleccions per elegir delegats de personal, de conformitat amb el que disposa l’article 114 de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals, es pot fer en els supòsits següents: a) Quan finalitzi el mandat dels delegats de personal elegits, durant els tres darrers mesos del mandat. b) Quan es declari la nul·litat del procés electoral. 2. Es poden fer eleccions parcials quan existeixin vacans produïdes per dimissions, revocacions parcials, llocs pendents de cobrir per defunció, o ajustament del nombre de representants per increment de plantilla. El mandat dels representants elegits finalitzarà al mateix temps que el dels altres representants ja existents en l’empresa. Article 4 Comunicació de la promoció d’eleccions 1. La promoció d’eleccions, de conformitat amb el que preveu l’article 114 de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals, la fan els treballadors de cada empresa, mitjançant la comunicació del seu propòsit al Departament de Treball i a l’empresa. Han d’indicar amb precisió: a) L’empresa on es desitja celebrar el procés electoral. b) La data prevista d’inici del procés electoral amb la constitució de la mesa electoral. 2. La comunicació de promoció d’eleccions s’ha de fer d’acord amb els models oficials que figuren a l’annex 1a) i 1b) i seguir les formalitats següents: a) S’ha de presentar amb un mínim d’un mes d’anticipació a la data que s’hagi previst iniciar el procés electoral, que coincideix amb la data de constitució de la mesa electoral i que també s’ha d’indicar. b) Amb la comunicació s’ha d’adjuntar el document que acrediti que la promoció d’eleccions compta amb l’aval del 15% de signatures dels treballadors de la plantilla, mitjançant la identificació dels signataris amb el nom i cognoms, i el número de passaport o permís d’immigració. 3. Si hi ha més d’un promotor que concorre per organitzar eleccions en un mateix centre de treball, es considera vàlida la primera convocatòria registrada al Departament de Treball. Article 5 Validesa de la promoció d’eleccions 1. La manca de comunicació de la promoció d’eleccions a l’empresa determina la nul·litat del procés electoral. 2. L’omissió de presentar la comunicació de promoció d’eleccions a l’empresa en el termini d’un mes es pot esmenar lliurant la còpia tramesa al Departament de Treball, sempre que es faci amb una anticipació mínima de vint dies respecte a la data d’inici del procés electoral. Secció segona. Inici del procés electoral Article 6 Constitució de la mesa electoral 1. Un cop l’empresa ha rebut la comunicació dels treballadors sobre el seu propòsit de fer eleccions, en el termini de set dies naturals ha de: a) Convocar els treballadors que han de constituir la mesa electoral, en l’ordre de més antiguitat, i de més i menys edat i n’ha d’informar els representants dels treballadors, segons el que preveuen els articles 117 i 118 del Codi de relacions laborals. b) Facilitar a la mesa electoral el cens laboral, amb indicació dels treballadors que reuneixen els requisits d’edat i d’antiguitat per poder ser electors i elegibles, de conformitat amb els requisits que estableixen els articles 115 i 116 del Codi de relacions laborals i seguint el model que figura a l’annex 3 d’aquest Reglament. c) Comunicar la realització dels tràmits anteriorment descrits als promotors de les eleccions. 2. A cada empresa o centre de treball es constitueix una mesa electoral per cada col·legi de cent cinquanta treballadors electors o fracció i s’estén l’acta de constitució de la mesa segons el model de l’annex 2. 3. La constitució de la mesa electoral marca l’inici del procés electoral. La mesa electoral no es pot constituir abans que no hagi passat un mes des de la data de registre de la comunicació de la promoció d’eleccions al Departament de Treball, ni després d’haver transcorregut tres mesos de la comunicació esmentada. 4. Els càrrecs de president, vocal i secretari s’han de cobrir en la forma prevista a l’article 117 del Codi de relacions laborals. La persona treballadora de més antiguitat a l’empresa exerceix de president; el de més edat, de vocal, i el de menys edat, de vocal i secretari. En el supòsit que en una mateixa empresa es constituexi més d’una mesa, els càrrecs de president, vocal i secretari els han de cobrir les persones que segueixen en ordre d’antiguitat, i més i menys edat. 5. Es designen com a suplents els treballadors que segueixen els titulars en l’ordre d’antiguitat, i més i menys edat. 6. Els càrrecs són obligatoris. No obstant això, si qualsevol de les persones designades es trobés amb la impossibilitat de complir amb les obligacions del càrrec, ho ha de comunicar a la mesa electoral amb l’anticipació suficient perquè permeti la seva substitució per una persona suplent que ha de ser nomenada segons els criteris d’antiguitat i d’edat. 7. Els components de la mesa electoral no poden ser candidats. Si un component vol ser candidat ha de ser substituït pel suplent. Article 7 Funcions de la mesa electoral Són funcions de la mesa electoral: 1. Fer públic el cens laboral entre els treballadors, amb indicació de quins són electors i quins són elegibles, mitjançant l’exposició pública del cens al tauler d’anuncis durant un temps no inferior a 48 hores. 2. Resoldre les reclamacions, si escau, i publicar el cens definitiu al tauler d’anuncis, en el termini màxim de 24 hores des del final del període d’exposició pública de la llista prevista a l’apartat anterior. 3. Determinar el nombre de representants a elegir segons el cens laboral i el termini màxim de presentació de candidatures. 4. Rebre i proclamar les candidatures que es presentin i que reuneixin els requisits de l’article 115 del Codi de relacions laborals. La presentació de candidatures s’ha de fer d’acord amb el model de l’annex 4 i la proclamació de la persona candidata d’acord amb el model de l’annex núm. 5. 5. Rebre la designació de l’interventor nomenat per cada candidat proclamat. 6. Fixar la data de la votació, tot respectant que: a) entre la data de proclamació dels candidats i la data prevista hagin tanscorregut, com a mínim, 5 dies; b) entre la data de constitució de la mesa electoral i la data prevista per a la votació no transcorrin més de 15 dies naturals. 7. Comunicar a l’empresa, en el termini de 24 hores, la data decidida per a la votació, amb la finalitat que l’empresa pugui fer les previsions necessàries per poder posar a la seva disposició els locals i els mitjans que permetin el normal desenvolupament del procés electoral. 8. Fer el recompte públic de la votació mitjançant la lectura en veu alta de les paperetes per part del president. 9. Redactar l’acta de l’escrutini fent constar els resultats de la votació, les incidències i les protestes, si escau, segons el model que figura a l’annex núm. 6. 10. Presentar al Departament de Treball, en el termini de tres dies, l’original de l’acta de l’escrutini juntament amb les paperetes de vots nuls o impugnats i l’acta de constitució de la mesa electoral. Article 8 Cens laboral 1. El cens laboral facilitat per l’empresa s’ha d’ajustar al model de l’annex núm. 3. 2. Al cens laboral s’ha de fer constar: a) La relació dels treballadors fixos o amb contracte de durada determinada superior a un any, identificats amb el nom i cognoms, categoria o grup profesional, sexe, número de passaport o permís d’immigració, data de naixement, antiguitat a l’empresa i nombre d’hores treballades setmanalment. b) La relació dels treballadors contractats mitjançant contractes de durada determinada inferior a un any, identificats amb el nom i cognoms, categoria o grup profesional, sexe, número de passaport o permís d’immigració, data de naixement i antiguitat a l’empresa, nombre de dies treballats durant l’any anterior a la convocatòria i nombre d’hores treballades setmanalment. 3. En el còmput de 225 dies treballats en un any que preveu l’article 116 del Codi de relacions laborals, s’han de comptabilitzar els dies efectivament treballats i els dies de descans setmanal, els festius del calendari laboral i els dies de vacances. 4. D’acord amb els requisits d’edat i d’antiguitat exigits a l’article 115 del Codi de relacions laborals per ser elector i elegible, s’entén que en el cas dels electors s’han de complir en el moment de la votació, i en el cas dels elegibles, en el moment de la presentació de les candidatures. Article 9 Candidatura 1. La presentació d’una candidatura s’ha de fer emprant el model que figura a l’annex 4, amb indicació de: a) Les dades d’identificació de la persona candidata: data de naixement, antiguitat i signatura. b) Les dades d’identificació i les signatures dels treballadors electors –amb les dades d’identificació, antiguitat i data de naixement– que avalin la candidatura i que representin un mínim del 20% del total de la plantilla, de conformitat amb el que disposa l’article 115 i 119 del Codi de relacions laborals. 2.- Quan el nombre de candidats sigui inferior al nombre de llocs que s’han d’elegir, s’ha de fer l’elecció per a la cobertura dels llocs corresponents, i s’ha de deixar la resta vacant. Article 10 Votació 1. L’acte de la votació s’ha de fer al centre de treball i durant la jornada laboral. 2. Només per força major es pot suspendre la votació o interrompre’n el desenvolupament, sota la responsabilitat de la mesa electoral. 3. El dret a votar s’ha d’acreditar mitjançant la inclusió a la llista d’electors publicada per la mesa electoral i pel document que acredita la indentitat de l’elector. 4. Cada elector pot donar el vot a un màxim de candidats equivalent als llocs a cobrir. 5. Havent acreditat la identitat i la seva inclusió a la llista d’electors, l’elector ha d’entregar la papereta –dins d’un sobre dels que estaran disponibles, amb les mateixes característiques de mida, color, impressió i qualitat de paper– al president de la mesa electoral, que l’ha de dipositar dins de l’urna. Article 11 Escrutini i atribució de resultats 1. El recompte públic ha de començar immediatament després de la votació mitjançant lectura en veu alta de les paperetes per part del president de la mesa. 2. Els resultats s’han de fer constar a l’acta de l’escrutini junt amb les incidències i protestes, si escau, segons el model que figura a l’annex núm. 6, que han de signar tots els membres de la mesa, els interventors i el representant de l’empresa. 3. Per establir l’atribució de resultats no s’han de tenir en compte ni els vots en blanc ni els nuls. 4. En supòsits d’empat de vots, s’ha d’elegir el candidat amb més antiguitat a l’empresa. 5. El resultat de la votació s’ha de publicar al tauler d’anuncis de l’empresa dins del termini de les 24 hores següents des que finalitza la redacció de l’acta amb el resultat de l’escrutini. Article 12
És obligat utilitzar els models a què es refereix aquest Reglament continguts a l’annex i els ha de facilitar el Departament de Treball. Cosa que es fa pública per a coneixement general. Andorra la Vella, 23 de setembre del 2009 Per delegació Pere López Agràs Ministre d’Economia i Finances