Per quins motius la llei preveu permisos retribuïts, o sense retribuir (dies per mort d’un familiar, per tenir un fill…)?

Article 72 Permisos retribuïts

La persona treballadora té dret a absentar-se del lloc de treball, percebent la totalitat del salari base, per les causes i durant els terminis següents:

a) Durant els nou mesos següents a la data del part el progenitor que alimenti el seu fill està autoritzat a absentar-se del seu treball amb aquesta finalitat durant dues hores diàries que es poden distribuir en dos períodes d’una hora cada un o, a demanda de la persona treballadora poden ésser consecutives en cas que hi hagi raons que ho justifiquin. En cas de fills bessons, la interrupció és de tres hores.

b) Deu dies naturals en el cas de matrimoni, que s’ha de notificar amb una antelació de 45 dies; tres dies naturals en els casos de mort del cònjuge, d’ascendents, descendents o familiars fins al segon grau, tant propis com del cònjuge; tres dies naturals també en cas d’infantar l’esposa o d’adopció; dos dies en cas de malaltia greu del cònjuge, d’ascendents, descendents o familiars fins al segon grau.

c) Un dia en cas de canvi de domicili, dins un any natural.

d) El temps necessari perquè la persona treballadora pugui complir les obligacions cíviques o socials imposades per la llei o reconegudes pel costum.

e) Sis dies o dotze mitges jornades dins un any natural perquè la persona treballadora pugui assistir als exàmens o a les proves que hagi de realitzar per motius de formació relacionada amb la feina. En aquest cas l’absència s’ha de notificar amb una antelació mínima d’una setmana.

En els supòsits compresos als apartats a), b) i e), l’empresa pot exigir el certificat justificatiu corresponent.

Article 73 Permisos no retribuïts

La persona treballadora té dret a absentar-se del treball, sense percebre, però, el salari, i ho ha de notificar prèviament a l’empresa, per les causes i durant els terminis següents:

a) Cinc dies naturals complementaris en el cas de matrimoni, que s’ha de notificar amb una antelació de 45 dies; dos dies naturals complementaris en els casos de mort del cònjuge, d’ascendents, descendents o familiars fins al segon grau, o d’infantar l’esposa; dos dies naturals complementaris en cas de malaltia greu del cònjuge, d’ascendents, descendents o familiars fins al segon grau.

b) Dos dies o quatre mitges jornades dins un any natural per assumptes de caràcter personal. En aquest cas l’absència s’ha de notificar amb una antelació mínima d’una setmana.

c) Quatre dies o vuit mitges jornades dins un any natural per assistir als exàmens o a les proves que la persona treballadora hagi de realitzar per motius de formació. En aquest cas l’absència s’ha de notificar amb una antelació mínima d’una setmana i l’empresa pot exigir el certificat justificatiu corresponent.