Quin és el salari mínim?

Article 78. Salari mínim interprofessional

1. El salari mínim interprofessional és la remuneració o el guany per unitat horària que l’empresa ha de satisfer obligatòriament a la persona treballadoraen tots els supòsits, fins i tot en els contractes en el què s’hagi pactat un salari per unitat d’obra o un salari mixt.

2. El Govern fixa periòdicament, com a mínim un cop l’any, el salari mínim interprofessional.

3. El salari mínim interprofessional no es pot embargar, llevat que el deute que origina l’embargament provingui de l’impagament d’una pensió alimentària.

Article 79. Salari mínim dels menors

El salari mínim horari dels treballadors menors de 18 anys pot ser inferior al salari mínim a què es refereix l’article anterior, en els percentatges següents:

– 20 per cent per als treballadors de 14 i 15 anys.

– 15 per cent per als de 16 anys.

– 10 per cent per als de 17 anys.

No obstant això, aquesta reducció no es pot aplicar si el menor justifica que ha fet vuit mesos de pràctica professional en la branca d’activitat en què ha estat contractat.