Quin és el descans mínim que l’empresa ha de garantir diàriament i setmanalment?

Article 64 Descans diari

En les jornades diàries superiors a 6 hores, la persona treballadora té dret a una interrupció o un descans d’una durada mínima de mitja hora.

Entre dues jornades de treball successives hi ha d’haver un descans mínim de 12 hores.

Article 65 Descans setmanal

1. La persona treballadora té dret, com a mínim i en tots els casos, a una jornada completa de descans setmanal, que és obligatòria i irrenunciable.

2. El període de descans setmanal és fix i només pot ser modificat d’acord entre les parts, excepcionalment per raons extraordinàries o de força major o, per motius d’organització de l’empresa, avisant amb una antelació mínima de tres mesos sempre que no es produeixin més de dos modificacions l’any.»