Drets i obligacions de les persones demandants d’ocupació

Drets i obligacions de les persones demandants d’ocupació
Drets:

– Confidencialitat i tractament de les dades personals.

– Les dades personals objecte del tractament només es poden utilitzar per al compliment de les finalitats directament relacionades amb els objectius, les funcions i les tasques que desenvolupa el Servei d’Ocupació.

– Tot usuari del Servei d’Ocupació pot exercir els drets d’accés, informació i rectificació respecte de les seves dades personals contingudes en el citat fitxer «ocupació».

Obligacions:

a) Notificar al Servei d’Ocupació qualsevol canvi objectiu que afecti el seu curriculum vitae.

b) Notificar al Servei d’Ocupació qualsevol canvi objectiu que afecti la seva situació laboral.

c) Presentar-se a les entrevistes concertades amb el Servei d’Ocupació.

d) Presentar-se a les entrevistes concertades amb els oferents.

L’incompliment de qualsevol de les obligacions recollides sota els epígrafs a), b) i c) és motiu de baixa de la inscripció. En tot cas, la persona interessada que desitgi ser-ne novament usuària ha de tornar a iniciar la tramitació escaient prop del Servei.

En relació a l’epígraf d), és motiu de baixa del Servei d’Ocupació durant un termini de noranta dies, la constatació d’un o més dels supòsits següents:

a) La manca de compareixença a més d’una entrevista concertada amb els oferents de feina sense acreditar documentalment una causa justa per fer-ho.

b) El refús, per part de la persona que cerca una activitat, de més d’una oferta d’ocupació adequada al seu perfil i intermediada pel Servei d’Ocupació.

En tot cas, i transcorregut el termini de baixa esmentat, la persona interessada que desitgi ser-ne novament usuària haurà de tornar a iniciar la tramitació escaient prop del Servei.