Departament de Treball

Els àmbits d’actuació del Departament de Treball se centren principalment en l’execució de la legislació laboral en matèria d’ocupació, les relacions laborals individuals i col·lectives, la seguretat i la salut en el treball, i en la planificació i l’execució de les polítiques i programes relacionats amb aquestes matèries, i l’organització dels tràmits i registres derivats de les competències que li són atribuïdes per la normativa laboral vigent.Gestió d'empreses   Si ets una empresa i busques serveis d’outsourcing laboral l’oferim:  Gestió de contractes de treball: renovacions, entrega de duplicats, altes a la Seguretat Social i control periòdic. Altes en règim de treballadors autònoms: altes d'autònoms societaris i autònoms individuals. Càlcul del cost anual per treballador per a l'empresa (salari brut/salari net). Tramitació de parts d'accidents de treball i malalties. Assessorament I.T. i incapacitat permanent (exclosos honoraris advocat per a la
 totalitat dels tràmits necessaris). Confecció de nòmines, TC-1, TC-2 i assegurances socials mensuals. Certificacions anuals de rendiments de treball i retencions a treballadors. Estudi de la reglamentació laboral i el preceptiu conveni sindical pel qual es regeix l'activitat.