Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives

Decret d’aprovació del Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives Exposició de motius L’article 32 de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals regula les condicions en què es pot desenvolupar la formació pràctica exigida en el pla d’estudis d’un centre d’ensenyament que inclogui la formació teòrica al centre i la pràctica a l’empresa. Aquest Reglament acompleix el mandat de l’article 32 i estableix com ha de ser el contracte en pràctiques formatives, la documentació necessària per poder-lo formalitzar i la presa en càrrec d’una assegurança amb la finalitat que estudiants andorrans i estrangers legalment residents al Principat puguin efectuar les pràctiques formatives en el si d’una empresa o entitat pública per complir la formació exigida en el pla d’estudis. A proposta de la ministra de Salut, Benestar i Treball, el Govern, en la sessió de data 23 de setembre del 2009, Decreta Article únic
S’aprova el Reglament regulador del contracte de treball en pràctiques formatives, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Reglament
regulador del contracte de treball en pràctiques formatives Article 1
Camp d’aplicació Els estudiants andorrans i els estrangers legalment residents matriculats en centres d’ensenyament radicats al Principat que expedeixin títols reconeguts pel Govern d’Andorra poden dur a terme l’estada formativa en el si d’una empresa o entitat pública per complir la formació pràctica obligatòria prevista en els programes establerts en cada programa de formació. El contracte en pràctiques formatives es formalitza entre el centre d’ensenyament, l’empresa i el mateix estudiant si és major d’edat o emancipat i, en el cas de ser menor d’edat, el seu representant legal. Les pràctiques formatives s’han de desenvolupar en les condicions següents: 1) Durant l’estada de formació, l’estudiant ha d’estar sota la supervisió d’un tutor de l’empresa que ha de planificar i dur a terme la seva acció formativa en coordinació amb el professor tutor que designa el centre. 2) Els objectius, els llocs i l’organització de l’estada de formació a l’empresa han d’estar establerts en cada programa de formació. 3) L’estudiant –o els seus tutors legals, si és menor d’edat– ha d’acreditar que disposa del que s’enumera a les lletres a), b) i c) següents i ha de comprometre’s a mantenir-ho durant tota la durada de les pràctiques formatives: a) La cobertura sanitària, com a assegurat indirecte a càrrec d’un assegurat directe, en virtut del que disposen els articles 4 i 9 del Reglament tècnic de la Caixa Andorrana de Seguretat Social fins al 31 d’octubre del 2009 i, en virtut del que disposen els articles 13, 2); 29; 119; 120, 5); i 133 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, a partir de l’1 de novembre del 2009, en què entra en vigor. En el supòsit que no disposi de cobertura com a assegurat indirecte a la Caixa Andorrana de Seguretat Social prevista en l’apartat anterior, ha de disposar d’una assegurança privada que li garanteixi una cobertura equivalent. b) Una assegurança de responsabilitat civil que abasta tot el període de les pràctiques formatives. c) Una assegurança que cobreixi els riscos inherents i específics de les pràctiques formatives en els supòsits definits a l’article 24.f) del Codi de relacions laborals, si escau. Article 2
Autorització i verificació de les condicions formatives 1. Els estudiants nacionals i estrangers legalment residents matriculats en centres d’ensenyament estrangers radicats fora del Principat poden dur a terme l’estada formativa en el si d’una empresa o entitat pública andorrana per complir els objectius de l’estada de formació a l’empresa previstos en els programes oficials de cada formació, mitjançant la formalització del contracte en pràctiques formatives amb l’imprès oficial annex a aquest Reglament, i el signen l’empresari i el mateix estudiant si és major d’edat o emancipat i, en el cas de ser menor d’edat, el seu representant legal, i el responsable del centre d’ensenyament. 2. L’imprès oficial del contracte de treball en pràctiques formatives, facilitat pel Servei d’Inspecció de Treball, conté totes les dades necessàries per poder-lo autoritzar de conformitat amb el que preveu l’article 32 i els articles concordants de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals, i les que es consideren necessàries per garantir que l’estudiant efectuï les pràctiques en el si d’una empresa o entitat pública amb prou mitjans per assegurar efectivament la formació pràctica objecte del contracte, sota la supervisió o la tutela d’una persona experta en la pràctica professional o ofici i, en el cas de tractar-se de treballs perillosos, que es nomeni una persona encarregada de la seguretat de l’estudiant que l’ensenyi a identificar els riscos inherents al treball i a prendre les mesures de prevenció de conformitat amb el que preveu l’article 24, apartat 4, del Codi de relacions laborals. Article 3
Requisits documentals Els estudiants nacionals o estrangers legalment residents matriculats en centres d’ensenyament estrangers radicats fora del Principat, per obtenir l’autorització del contracte en pràctiques formatives, cal que emplenin totes les dades de l’imprès oficial annex i adjuntar-hi la documentació següent: 1. Fotocòpia del passaport o document d’identitat de l’estudiant en pràctiques formatives. 2. Si l’estudiant és estranger i major d’edat, fotocòpia de l’autorització de residència i, en el supòsit de ser menor, fotocòpia de l’autorització de residència i la del seu representant legal. 3. Si l’estudiant és menor d’edat, cal portar un certificat mèdic lliurat per un metge del Principat que acrediti que el menor no pateix cap malaltia que desaconselli el treball en pràctiques formatives. 4. Certificat lliurat pel centre docent conforme l’estudiant en pràctiques formatives hi està matriculat, durada total de la formació i temps de pràctiques formatives exigides en el pla d’estudis, i el tipus de treball o activitats concretes que ha de desenvolupar l’estudiant en pràctiques, segons el pla de formació del centre docent. 5. L’estudiant –o els seus tutors legals, si és menor d’edat– ha d’acreditar que disposa del que s’enumera a les lletres a), b) i c) següents i ha de comprometre’s a mantenir-ho durant tota la durada de les pràctiques formatives: a) La cobertura sanitària, com a assegurat indirecte a càrrec d’un assegurat directe, en virtut del que disposen els articles 4 i 9 del Reglament tècnic de la Caixa Andorrana de Seguretat Social fins al 31 d’octubre del 2009 i, en virtut del que disposen els articles 13, 2); 29; 119; 120, 5); i 133 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, a partir del dia 1 de novembre del 2009, en què entra en vigor. En el supòsit que no disposi de cobertura com a assegurat indirecte a la CASS prevista en l’apartat anterior, ha de disposar d’una assegurança privada que li garanteixi una cobertura equivalent. b) Una assegurança de responsabilitat civil que inclogui tot el període de les pràctiques formatives amb validesa al Principat d’Andorra. c) Una assegurança que cobreixi els riscos inherents i específics de les pràctiques en els supòsits definits a l’article 24.f) del Codi de relacions laborals, si escau. Disposició derogatòria Queda derogat el Reglament regulador del contracte de treball en pràctiques de 28 de gener de 2004. Disposició final El Reglament regulador del contracte de treball en pràctiques formatives entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Cosa que es fa pública per a coneixement general. Andorra la Vella, 23 de setembre del 2009 Per delegació Pere López Agràs Ministre d’Economia i Finances