Quins són els dies festius del calendari laboral?

Article 66 Festes laborals Els treballadors tenen dret als dies festius del calendari laboral degudament remunerats, d’acord amb les disposicions vigents en cada moment i els usos i costums de cada sector. Ultra els dies esmentats, per conveni entre les parts, en el cas que hi hagi un o dos dies laborals entre festius es […]

Quin és el salari mínim?

Article 78. Salari mínim interprofessional 1. El salari mínim interprofessional és la remuneració o el guany per unitat horària que l’empresa ha de satisfer obligatòriament a la persona treballadoraen tots els supòsits, fins i tot en els contractes en el què s’hagi pactat un salari per unitat d’obra o un salari mixt. 2. El Govern […]

Quants dies de vacances em pertoquen? Com es paguen? Qui les fixa?

Article 67 Dret a vacances remunerades Tota persona assalariada té dret a gaudir d’unes vacances anuals remunerades. Article 68 Obligatorietat de les vacances Llevat del supòsit de resolució de la relació laboral, cas en el qual s’han de satisfer amb la quitança, la realització efectiva de les vacances és obligatòria, i no s’hi pot renunciar. […]

Com es regula la jornada laboral ? Com es paguen les hores extraordinàries?

Article 54 Temps de treball efectiu 1. La durada del treball s’entén de treball efectiu, exclòs el temps emprat en els canvis d’indumentària i les interrupcions destinades al descans o als àpats, quan la persona treballadora no tingui obligació de romandre en el lloc de treball i pugui disposar lliurement del temps destinat a aquesta […]

Què és el que es considera com a salari? Quan s’ha de pagar? Com es calcula?

Article 76 Salari 1. Es considera salari la remuneració que l’empresa lliura a la persona assalariada com a contraprestació dels seus serveis. També tenen la consideració de salari els complements, les primes, les gratificacions i les altres remuneracions en espècie, llevat de les liberalitats de l’empresa. 2. El salari global està integrat pel salari fix […]

Quina és la potestat disciplinària de l’empresa?

Article 101 Faltes i sancions dels treballadors La direcció de les empreses pot sancionar els incompliments laborals dels treballadors, d’acord amb la graduació de faltes i sancions que s’estableix en aquest Codi. Tota falta comesa per una persona treballadora s’ha de qualificar com a lleu, greu o molt greu, tenint en compte la importància, la […]

Com s’ha de fer una quitança?

Article 99. Quitança 1. Resolt el contracte, l’empresari ha d’oferir a la persona treballadora, el darrer dia de la relació contractual o com a màxim l’endemà, el pagament de tots els conceptes laborals i ho ha de reflectir en un document o quitança, estès per duplicat, que han de signar l’empresari i la persona treballadora. […]

En quines condicions poden treballar els menors d’edat a Andorra?

Per formalitzar el contracte de menors, cal omplir un document anomenat «Contracte de menors» facilitat pel Servei d’Inspecció de Treball. Aquest document, un cop omplert i adjuntant la documentació pertinent haurà de tornar-se a Inspecció de Treball que autoritzarà el contracte per les condicions de treball indicades. Article 21 Treball dels menors Sense excepció de […]