Quins són els tipus de contracte de treball que preveu la Llei?

Article 12 Forma del contracte 1. El contracte de treball pot formalitzar-se de manera escrita o verbal. En cas que el contracte s’hagi formalitzat verbalment, qualsevol de les parts pot compel·lir l’altra a formalitzar-lo per escrit. 2. Els contractes que determina específicament aquest Codi i els altres que, per les característiques de la jornada laboral […]

Com es regula el contracte d’aprenentatge?

Per formalitzar el contracte d’aprenentatge, cal omplir un document anomenat «Contracte d’aprenentatge» facilitat pel Servei d’Inspecció de Treball. Article 25 Contracte d’aprenentatge S’entén per contracte d’aprenentatge el contracte mitjançant el qual l’empresari s’obliga a ensenyar de manera tècnica i pràctica un ofici o un treball a un menor d’edat o un major discapacitat, utilitzant a […]

Com s’ha d’acomiadar a un treballador sense que hi hagi causa justificada?

Article 90 Comiat no causal 1. Excepte en els supòsits exclosos per aquest Codi, en els contractes per temps indefinit l’empresa pot acomiadar la persona treballadora mitjançant un preavís comunicat amb una antelació d’un dia per mes treballat fins a un màxim de 90 dies i amb el pagament d’una compensació econòmica equivalent al salari […]

Per quins motius es pot acomiadar a un treballador de manera justificada?

ATENCIÓ: es recomana que per dur a terme un comiat per causes disciplinaries es consulti a un advocat. Article 93 Acomiadament per causes disciplinàries 1. L’empresa pot acomiadar la persona treballadora, sigui quina sigui la modalitat del contracte de treball, sense necessitat de preavís ni obligació de satisfer cap compensació econòmica, quan concorri una de […]

Llei 33/2008, del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical

Llei 33/2008, del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 de desembre del 2008 ha aprovat la següent: llei 33/2008, del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical Exposició de motius L’article 18 de la Constitució andorrana estableix i reconeix el dret de […]