Com es regula la jornada laboral ? Com es paguen les hores extraordinàries?

Article 54 Temps de treball efectiu 1. La durada del treball s’entén de treball efectiu, exclòs el temps emprat en els canvis d’indumentària i les interrupcions destinades al descans o als àpats, quan la persona treballadora no tingui obligació de romandre en el lloc de treball i pugui disposar lliurement del temps destinat a aquesta […]