En el cas de que una empresa acomiadi a un treballador de manera indeguda, quines són les indemnitzacions que es poden reclamar judicialment?

Article 98. Indemnitzacions 1. L’acomiadament fet en forma indeguda, l’acomiadament improcedent i l’acomiadament injustificat comporten, en els contractes per durada indeterminada, una indemnització a la persona treballadora no inferior a 45 dies de salari per any de servei a l’empresa fins a un màxim de 30 mensualitats, que és fixada per la jurisdicció competent. En […]