Quants dies de vacances em pertoquen? Com es paguen? Qui les fixa?

Article 67 Dret a vacances remunerades Tota persona assalariada té dret a gaudir d’unes vacances anuals remunerades. Article 68 Obligatorietat de les vacances Llevat del supòsit de resolució de la relació laboral, cas en el qual s’han de satisfer amb la quitança, la realització efectiva de les vacances és obligatòria, i no s’hi pot renunciar. […]

Com es regula la jornada laboral ? Com es paguen les hores extraordinàries?

Article 54 Temps de treball efectiu 1. La durada del treball s’entén de treball efectiu, exclòs el temps emprat en els canvis d’indumentària i les interrupcions destinades al descans o als àpats, quan la persona treballadora no tingui obligació de romandre en el lloc de treball i pugui disposar lliurement del temps destinat a aquesta […]

Què és el que es considera com a salari? Quan s’ha de pagar? Com es calcula?

Article 76 Salari 1. Es considera salari la remuneració que l’empresa lliura a la persona assalariada com a contraprestació dels seus serveis. També tenen la consideració de salari els complements, les primes, les gratificacions i les altres remuneracions en espècie, llevat de les liberalitats de l’empresa. 2. El salari global està integrat pel salari fix […]

Quina és la potestat disciplinària de l’empresa?

Article 101 Faltes i sancions dels treballadors La direcció de les empreses pot sancionar els incompliments laborals dels treballadors, d’acord amb la graduació de faltes i sancions que s’estableix en aquest Codi. Tota falta comesa per una persona treballadora s’ha de qualificar com a lleu, greu o molt greu, tenint en compte la importància, la […]

Com s’ha de fer una quitança?

Article 99. Quitança 1. Resolt el contracte, l’empresari ha d’oferir a la persona treballadora, el darrer dia de la relació contractual o com a màxim l’endemà, el pagament de tots els conceptes laborals i ho ha de reflectir en un document o quitança, estès per duplicat, que han de signar l’empresari i la persona treballadora. […]

En quines condicions poden treballar els menors d’edat a Andorra?

Per formalitzar el contracte de menors, cal omplir un document anomenat «Contracte de menors» facilitat pel Servei d’Inspecció de Treball. Aquest document, un cop omplert i adjuntant la documentació pertinent haurà de tornar-se a Inspecció de Treball que autoritzarà el contracte per les condicions de treball indicades. Article 21 Treball dels menors Sense excepció de […]

En el cas de que una empresa acomiadi a un treballador de manera indeguda, quines són les indemnitzacions que es poden reclamar judicialment?

Article 98. Indemnitzacions 1. L’acomiadament fet en forma indeguda, l’acomiadament improcedent i l’acomiadament injustificat comporten, en els contractes per durada indeterminada, una indemnització a la persona treballadora no inferior a 45 dies de salari per any de servei a l’empresa fins a un màxim de 30 mensualitats, que és fixada per la jurisdicció competent. En […]

Quins són els tipus de contracte de treball que preveu la Llei?

Article 12 Forma del contracte 1. El contracte de treball pot formalitzar-se de manera escrita o verbal. En cas que el contracte s’hagi formalitzat verbalment, qualsevol de les parts pot compel·lir l’altra a formalitzar-lo per escrit. 2. Els contractes que determina específicament aquest Codi i els altres que, per les característiques de la jornada laboral […]