Com es regula el contracte d’aprenentatge?

Per formalitzar el contracte d’aprenentatge, cal omplir un document anomenat «Contracte d’aprenentatge» facilitat pel Servei d’Inspecció de Treball. Article 25 Contracte d’aprenentatge S’entén per contracte d’aprenentatge el contracte mitjançant el qual l’empresari s’obliga a ensenyar de manera tècnica i pràctica un ofici o un treball a un menor d’edat o un major discapacitat, utilitzant a […]

Com s’ha d’acomiadar a un treballador sense que hi hagi causa justificada?

Article 90 Comiat no causal 1. Excepte en els supòsits exclosos per aquest Codi, en els contractes per temps indefinit l’empresa pot acomiadar la persona treballadora mitjançant un preavís comunicat amb una antelació d’un dia per mes treballat fins a un màxim de 90 dies i amb el pagament d’una compensació econòmica equivalent al salari […]

Per quins motius es pot acomiadar a un treballador de manera justificada?

ATENCIÓ: es recomana que per dur a terme un comiat per causes disciplinaries es consulti a un advocat. Article 93 Acomiadament per causes disciplinàries 1. L’empresa pot acomiadar la persona treballadora, sigui quina sigui la modalitat del contracte de treball, sense necessitat de preavís ni obligació de satisfer cap compensació econòmica, quan concorri una de […]

Llei 33/2008, del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical

Llei 33/2008, del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 de desembre del 2008 ha aprovat la següent: llei 33/2008, del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical Exposició de motius L’article 18 de la Constitució andorrana estableix i reconeix el dret de […]

Llei 35/2008, del 18 de desembre, del codi de relacions laborals

Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 de desembre del 2008 ha aprovat la següent: llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals Índex Exposició de motius Títol I. Àmbit d’aplicació i principis informadors Article 1. […]

Reglament regulador dels tràmits administratius de registre, dipòsit i publicitat dels resultats del procés d’elecció dels delegats de personal

Decret d’aprovació del Reglament regulador dels tràmits administratius de registre, dipòsit i publicitat dels resultats del procés d’elecció de delegats de personal Exposició de motius La Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals, en el títol IV, capítol segon, regula el registre, el dipòsit i la publicitat dels resultats de les […]

Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives

Decret d’aprovació del Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives Exposició de motius L’article 32 de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals regula les condicions en què es pot desenvolupar la formació pràctica exigida en el pla d’estudis d’un centre d’ensenyament que inclogui la formació teòrica al centre i […]

Reglament regulador de la concessió i la utilització del distintiu «Igualtat efectiva i conciliació de la vida laboral i la familiar a l’empresa»

Decret d’aprovació del Reglament regulador de la concessió i la utilització del distintiu “Igualtat efectiva i conciliació de la vida laboral i la familiar a l’empresa” Exposició de motius L’apartat 1 de l’article 6 de la Constitució disposa que totes les persones són iguals davant la llei i que ningú pot ser discriminat per raó […]

Departament de Treball

Els àmbits d’actuació del Departament de Treball se centren principalment en l’execució de la legislació laboral en matèria d’ocupació, les relacions laborals individuals i col·lectives, la seguretat i la salut en el treball, i en la planificació i l’execució de les polítiques i programes relacionats amb aquestes matèries, i l’organització dels tràmits i registres derivats […]